Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Mokyklos tikslai ir uždaviniai

Vizija – bendruomenės mokykla.

Bendruomenės mokykla – tai resursus telkiantis centras, integruojantis gyvenimo ir ugdymosi veiklas, siekiant nuolatinės asmeninės mokinių pažangos.

Bendruomenės mokykla – tai visiems bendruomenės nariams atvira erdvė, telkianti bendruomenės resursus bendram mokymuisi ir tobulėjimui.

Bendruomenės mokyklos veikla grindžiama skirtybių pripažinimu. Joje vyksta daug įdomios veiklos vaikams, jaunimui, šeimoms, visai bendruomenei.

Bendruomenės mokyklos siekis – vaikai, besimokantys nuo lopšio; mokiniai, prasmingai, tikslingai dalyvaujantys mokyme ir įsitraukiantys į mokymąsi bei kitas veiklas; tėvai, aktyviai dalyvaujantys vaikų mokymesi ir patys besimokantys.

Bendruomenės mokykla – vieta, kurioje gera mokytis gyvenimui. Kiekvienas, dalyvaujantis mokyklos gyvenime, veikia saugioje, palaikančioje ir stabilioje aplinkoje, mokosi pagal individualias galimybes, patiria mokymosi sėkmę, siekdamas asmenybės brandos.

Vertybės:

  • ATSAKOMYBĖ už savo veiksmus, moralumas, rūpinimasis bendruomene.
  • BENDRADARBIAVIMAS, pripažįstant skirtybes.
  • SAVIRAIŠKUS DALYVAVIMAS mokymosi veiklose.
  • POZITYVUS PROFESIONALUMAS ir asmeninis meistriškumas.
  • TAPATUMAS: atsakomybė ir pasididžiavimas vieta, kurioje gyvenu ir mokausi.

Misija – teikti aukštos kokybės švietimo ir vaikų priežiūros paslaugas saugioje, pagarbioje ir įtraukiančioje aplinkoje, kuriančioje pagrindus mokymuisi visą gyvenimą.

Veikimo nuostatos: lygios galimybės ugdymui(si), mokymo(si) integralumas, veiksmingumas ir kontekstualumas. Mokykloje praleidžiamas laikas yra didelė kiekvieno gyvenimo dalis. Gyvenimas mokykloje yra prasmingas, laimingas, sveikas, saugus. Mokymosi džiaugsmui ir pažinimui svarbus rezultatų siekimo būdas. Kiekvienas besimokantis yra suvokiamas kaip harmoninga ir refleksyvi, smalsi ir komunikuojanti, principinga ir dėmesinga aplinkai asmenybė. Mokantysis turi padėti kiekvienam įgyti aktualių, universalių ir integralių gebėjimų, reikalingų nuolat kintančiame ir vis sudėtingėjančiame pasaulyje.

Strateginiai tikslai ir uždaviniai:

1 tikslas. Įtraukiojo ugdymo stiprinimas.

Uždaviniai:

1.1. Stiprinti personalizuotą integralų ugdymą.

1.2. Stiprinti mokymosi bendradarbiaujant strategijos taikymą ugdymo procese.

1.3. Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programą, papildant gamtamokslinio ir matematinio raštingumo temomis ir edukacinėmis veiklomis lauke.

1.4. Taikyti demokratinio ugdymo principus ugdymo procese.

2 tikslas. Inovatyvaus ugdymo plėtojimas.

Uždaviniai:

2.1. Taikyti informacinių technologijų priemones ugdymo procese.

2.2. Diegti skaitmenizuotą ugdymo turinį.

3 tikslas. Kiekvieno vaiko mokymąsi įgalinančių aplinkų kūrimas.

Uždaviniai:

3.1. Kurti ergonomiškas ugdymo aplinkas.

3.2. Atnaujinti informacinių komunikacinių technologijų bazę.

3.3. Kurti patrauklias ikimokyklinio ugdymo aplinkas.

Strateginių tikslų plėtiniai:

Įtraukiojo ugdymo stiprinimas. Įtraukusis ugdymas – tai asmenybės unikalumą ir vertingumą pripažįstanti mokyklos kultūra, besiorientuojanti į kiekvieno vaiko individualią pažangą. Tai pedagoginė nuostata, kad mokiniai yra skirtingi ir įvairiais būdais pasiekia geriausių savo mokymosi rezultatų. Įtraukiojo ugdymo metu mokymas planuojamas ir organizuojamas, remiantis mokinio poreikių ir patirties pažinimu: sąmoningai planuojamas kiekvieno vaiko dalyvavimas visuose ugdymosi proceso sprendimuose. Įgyvendinant įtraukųjį ugdymą visi mokiniai įsitraukia, pasitiki savimi, jaučiasi vertinami. Ugdymasis persikelia už tradicinės klasės ribų: mokomasi kitose vidinėse ir išorinėse mokyklos erdvėse. Mokyklos bendruomenė apmąsto ir aptaria savo mokymosi veiklas kaip bendro gyvenimo įvykius, įsivertina, geba mokytis iš savo patirties ir pagrįstai planuoti tolimesnius mokymosi siekius.

Inovatyvaus ugdymo plėtojimas. Tai prasmingas, tikslingas mokymasis, išnaudojant šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes. Išmaniosios technologijos mokykloje tampa lygiavertės sąsiuviniams ir knygoms. Mokytojai geba išnaudoti išmaniųjų technologijų teikiamas galimybes ugdymo proceso individualizavimui, mokinių mokymosi motyvacijai stiprinti. Pasitelkiant išmaniąsias technologijas, stebima ir planuojama mokinių asmeninė pažanga, pagal kiekvieno mokinio poreikius ir darbo tempą pritaikomos užduotys. Toks ugdymas traukia vaikus, vaikai noriai mokosi, patiria sėkmę ir mokymosi džiaugsmą.

Kiekvieno mokymąsi įgalinančių aplinkų kūrimas. Mokykloje kuriamos mokymąsi bendraujant ir bendradarbiaujant palaikančios / aktyvinančios aplinkos, kuriose gera būti ir patogu mokytis, tyrinėti ir tobulėti. Pasaulio ir savęs pažinimui pasitelkiamos pažangios technologijos, taikomos patrauklios metodikos ir priemonės. Mokymasis tyrinėjant vyksta saugiose, įtraukiančiose ir įgalinančiose erdvėse mokykloje ir už jos ribų.