Dubysos mokykla Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Nuotolinis mokymas

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra skirtas padėti Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos (toliau – mokykla) bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymas).
 2. Mokykla priima sprendimą 1–10 klasių mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, iki 50 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
 3. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujamasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“.
 4. Mišrus mokymo proceso organizavimo būdas, t. y. mokymo būdas derinant nuotolinį mokymą su kasdieniu, taikomas mokinių srautų reguliavimui:

4.1. užtikrinant Bendrųjų ugdymo planų (toliau – BUP), bendriems ugdymo dalykams numatytų ugdymo valandų skaičių 1–10 klasių mokiniai mokosi  mišriuoju ugdymo proceso organizavimo būdu;

4.2. kontaktinio ir nuotolinio ugdymo trukmė gali būti koreguojama priklausomai nuo ekstremalios situacijos;

4.3. mišriu ugdymo proceso organizavimo būdu dirbama pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį.

 • Hibridinis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai lygiagrečiai derinami skirtingi mokymo būdai (pavyzdžiui, taikant grupinę formą, kai per pamoką dalis mokinių mokosi klasėje, kita dalis – nuotoliniu būdu):

5.1. mokant kontaktiniu ugdymo proceso organizavimo būdu, mokiniai dėl objektyvių priežasčių (mokinių ar jų šeimų narių COVID-19 infekcija, privaloma saviizoliacija, mokinių ar jų šeimų narių lėtinės kvėpavimo takų ligos) negalintys dalyvauti pamokose, ugdymo procese dalyvauja virtualiai.

 • Ugdymo programas įgyvendinant dviem mokymo proceso organizavimo būdais, užtikrinama, kad mokiniai pasiektų numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtų mokymosi praradimų.

II SKYRIUS

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU

 • Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo organizavimo būdu, mokykla:

7.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį;

7.2. esant poreikiui socialiai remtinoms ir daugiavaikėms šeimoms pagal galimybes suteikiama reikalinga įranga.

 • Mokykla naudoja šias nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrina ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku: Microsoft 365, manodienynas.lt (toliau – E.dienynas),
 • Paskirti kompiuterių priežiūros specialistas, IT naudojimo konsultantas konsultuoja mokytojus ir mokinius bei jų tėvus technologijų naudojimo klausimais.
 • Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai mokykloje rengiami nuotoliniu būdu per Microsoft 365 – Microsoft Teams virtualius susitikimus.
 • Pamokos nuotoliniu būdu organizuojamos pagal einamųjų mokslo metų tvarkaraštį. Esant poreikiui, pamokų tvarkaraštis gali būti keičiamas.
 • Pamokos pradedamos 8.30 val.
 • Mokinių lankomumas fiksuojamas svetainėje E. dienynas.
 • Mokykla pagal reikalavimus užtikrina asmens duomenų apsaugą.
 • Nuolat atnaujinama informacija pateikiama elektoriniame dienyne, mokyklos svetainėje.

III. NUOTOLINIO UGDYMO(SI) VYKDYMAS

16. Mokytojai ir mokiniai turi prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų arba mokykloje.

17. Mokymosi medžiaga turi būti pateikta Microsoft Teams aplinkoje.

18. Įgyvendinant ugdymo programas nuotoliniu ugdymo būdu, sinchroniniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo proceso laiko.

19. Pamokos vyksta pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį;

20. Pamokos struktūra pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus ir mokinių amžių.

21. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijų mokytojams.

22. Nuotolinio ugdymo dalyvių funkcijos:

22.1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir skyrių vedėjų:

22.1.1. organizuoti ir koordinuoti mokyklos nuotolinio ugdymo turinio formavimą, planavimą, derinimą įgyvendinimą ir stebėseną;

22.2.2. teikti pasiūlymus nuotoliniam ugdymui tobulinti;

22.2.3. užtikrinti ugdymo individualizavimą ir jo įgyvendinimą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

22.2.4. konsultuoti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, tėvus nuotolinio ugdymo organizavimo ir įgyvendinimo klausimais;

22.2.5. spręsti nuotolinio ugdymo metu kylančius klausimus ar problemas;

22.2.6. teikti informaciją apie nuotolinį ugdymą Direktoriui bei mokyklos bendruomenei.

22.2. Mokytojų:

22.2.1. nuotolines pamokas vesti dirbant nuotoliniu būdu (namuose, mokykloje, kurios patalpos pritaikytos tokiai veiklai);

22.2.2. planuoti, rengti, atnaujinti, nuolat tobulinti ir papildyti nuotolinio ugdymo pamokų turinį bei medžiagos rinkinius, vadovaudamiesi atnaujintomis Bendrosiomis programomis bei metodinėmis rekomendacijomis;

22.2.3. neformaliojo švietimo užsiėmimus organizuoti pagal direktoriaus patvirtintą neformaliojo švietimo tvarkaraštį, neformaliojo švietimo programos gali būti keičiamos suderinus su kuruojančiu vadovu;

22.2.4. tikrinti, vertinti, teikti grįžtamąjį ryšį, komentuoti mokinių darbus, gautus mokyklos pasirinktoje aplinkoje – Microsoft Teams. Vertinimus už darbus surašyti elektroniniame dienyne. Mokinių darbus vertinti vadovaujantis mokyklos galiojančia „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka”;

22.2.5. elektroninį dienyną pildyti kiekvieną darbo dieną. Užpildyti visas pamokos turinio skiltis (pamokos tema, klasės darbas, namų darbas);

22.2.6. stebėti mokinių pasiekimus, lankomumą bei informuoti klasės vadovus apie mokinius, kurie nedalyvauja nuotoliniame ugdyme;

22.2.7. apie mokinių dalyvavimą ugdymo procese informuoti klasės vadovus, kuratorius;

22.2.8. informuoti mokinį ir jo tėvus raštu, jei mokinys atlikdamas užduotis pažeidžia sąžiningumo principą.

22.3. Švietimo pagalbos specialistų vaidmuo:

22.3.1. logopedo: nuotoliniu būdu per Microsoft Teams prieigą organizuoti korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

22.3.2. specialiojo pedagogo: nuotoliniu būdu per Microsoft Teams prieigą teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių. 

22.3.3. socialinio pedagogo: konsultuoti mokinius ir mokinių tėvus. Sudaryti sąlygas vaikams pasikalbėti, išsikalbėti. Spręsti problemas su tėvais, jeigu mokinys nesilaiko mokymosi nuotoliniu būdu tvarkos. Kartu su kuratoriumi (klasių auklėtojais) ir administracija spręsti mokinių, neturinčių techninių priemonių nuotoliniam mokymosi būdui, problemas.

22.3.4. Kuratorių, klasės vadovų:

22.3.4.1.   stebėti mokinių lankomumą, pažangą ir pasiekimus bei kasdien informuoti tėvus, jeigu mokinys nedalyvauja ugdymo procese nuotolinio ugdymo būdu;

22.3.4.2.   bendradarbiauti su mokytojais ir mokinių tėvais sprendžiant iškilusias problemas, apie jas informuoti vedėją švietimo pagalbai;

22.3.4.3.   organizuoti klasės susitikimus virtualioje aplinkoje, aptarti savaitės iššūkius, pasiekimus, savijautą.

22.4. Mokinių:

22.4.1. jungtis pagal pamokų tvarkaraštį        nuotolinio ugdymo(si) aplinkoje – Microsoft Teams;

22.4.2. elektroniniame dienyne ir Microsoft Teams aplinkoje sekti žinutes apie mokymosi užduotis ir siunčiamą informaciją bei mokytojų grįžtamąjį ryšį;

22.4.3.  iki nurodyto laiko atlikti mokytojų pateiktas užduotis;

22.4.4.   atliekant užduotis vadovautis akademiniu sąžiningumu;

22.4.5.   dalyvauti iš anksto numatytose sinchroninėse konsultacijose;

22.4.6.   nuotolinio ugdymo(si) metu mokinys privalo įsijungti vaizdo kamerą; Jei nėra galimybių, apie tai informuoti klasės kuratorių

22.4.7. dėl iškilusių mokymosi klausimų konsultuotis su mokytoju, esant poreikiui kreiptis pagalbos;

22.4.8. bendrauti ir bendradarbiauti su bendramoksliais ir mokytojais;

22.4.9. įsipareigoti neplatinti mokomosios ir vaizdinės medžiagos tretiesiems asmenims ar ją naudoti su ugdymo procesu nesusijusiai veiklai;

22.4.10.    nuotolinio ugdymo(si) metu laikytis oje galiojančių lokalių teisės aktų („Mokinių elgesio taisyklių“, „Mokymosi sutarties“, „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos“ ir kt.).

22.5. Tėvų (globėjų, rūpintojų):

22.5.1.   sudaryti sąlygas vaikui dalyvauti nuotolinio ugdymo procese;

22.5.2.   aprūpinti reikiamomis nuotolinio darbo priemonėmis;

22.5.3.   reguliariai tikrinti įrašus elektroniniame dienyne;

22.5.4.   esant poreikiui, užtikrinti savalaikę komunikaciją su vaiko mokytojais, klasės vadovu, Direktoriumi ir Direktoriaus pavaduotoju ugdymui, skyrių vedėjais ir kitais specialistais dėl iškilusių problemų nuotolinio ugdymo(si) metu.

22.6. Kompiuterinių tinklų specialisto:

22.6.1. konsultuoti gimnazijos bendruomenės narius – mokytojus, mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) visais su nuotolinio ugdymo(si) technika ir priemonėmis susijusiais klausimais.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Aprašas yra privalomas visai mokyklos bendruomenei.

24.  Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, kompiuterinių tinklų specialistas su Aprašu bei jo pakeitimais yra supažindinami virtualioje aplinkoje.

25. Aprašas peržiūrimas ir atnaujinamas pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja šios srities teisinius santykius.

26. Su Aprašu supažindinta mokyklos Darbo taryba.

27. Aprašas skelbiamas mokyklos svetainėje

––––––––––––––––––––