Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Ugdymo proceso organizavimas

Mokslo metai prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2024 m. rugpjūčio 31 d. 

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Bendrajai programai (ugdymo dalykams) ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1 kl.* – 35 min., 2–8 kl. – 45 min. Jeigu ugdymo procesas yra organizuojamas kitokia mokymosi forma (projektai, kūrybiniai darbai ir kt.), nepertraukiamas mokymosi laikas koreguojamas. 

Pamokos pradedamos 8.30 val. Pamokų laikas: 

Pamoka 1*–10 klasės  
1  8.30–9.15 
9.25–10.10 
10.20–11.05 
11.25–12.10 
12.30–13.15 
13.25–14.10 
14.20–15.05 

Per dieną 1 klasėje vyksta ne daugiau kaip 5 pamokos, 2–4 klasėse – ne daugiau kaip 6 pamokos, 5–8 klasėse – ne daugiau kaip 7 pamokos. Į šį laiką neįskaičiuojamas trumpalaikės konsultacijos, neformaliojo vaikų švietimo ir pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas, klasės auklėtojų, kuratorių valandos.  

Mokykloje, susitarus dėl UP turinio, struktūros, formos, UP parengtas vieneriems 2023–2024 mokslo metams. 

Atsižvelgiant į Mokyklos Strateginiame plane numatytus prioritetus, ugdymo turinys formuojamas mokinių savybėms ugdyti. Mokiniai yra: 

Smalsūs. Mes ugdome savo smalsumą lavindami tyrinėjimui reikalingus įgūdžius. Mes žinome kaip ugdytis savarankiškai ir drauge su kitais. Mes mokomės entuziastingai ir noriai visą gyvenimą. 

Visapusiškai išprusę. Mes ugdomės ir taikome sąvokomis paremtą supratimą, grindžiame savo žinojimą remdamiesi įvairiomis disciplinomis. Mes įsitraukiame į veiklas ir domimės sumanymais, kurie yra svarbūs tiek vietos, tiek pasaulio kontekste. 

Mąstantys. Mes kritiškai ir kūrybiškai mąstome, analizuojame ir atsakingai imamės priemonių spręsdami kompleksines problemas. Priimdami pagrįstus ir etiškus sprendimus, mes rodome iniciatyvą. 

Bendraujantys. Mes gebame kūrybiškai bendrauti daugiau nei viena kalba ir vienu būdu. Mes efektyviai bendradarbiaujame, rūpestingai išklausome ir įsiklausome į kitų individų bei grupių požiūrius. 

Principingi. Mes laikomės moralės normų, dorai, sąžiningai ir teisingai elgiamės, gerbiame kitų žmonių orumą ir teises. Mes prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir pasekmes. 

Atviri pasauliui. Mes kritiškai vertiname tiek savo kultūrą bei asmenines patirtis, tiek kitų tradicijas ir vertybes. Mes neapsiribojame viena nuomone ir vienu požiūriu, remdamiesi patirtimi esame pasirengę tobulėti. 

Rūpestingi. Mes mokame užjausti, suprasti ir gerbti kitus. Mes jaučiame pareigą tarnauti, todėl mūsų veikla nukreipta teigiamam pokyčiui esantiems šalia ir supančiam pasauliui. 

Nebijantys rizikuoti. Mes iš anksto ir ryžtingai apsvarstome netikėtas situacijas; siekdami ištyrinėti naujas idėjas ir novatoriškas strategijas, mes veikiame savarankiškai ir komandoje. Mes sumaniai ieškome išeičių, įveikiame iššūkius ir priimame pokyčius.  

Harmoningi. Mes suvokiame, kad savo ir aplinkinių gerovę sukursime siekdami gerovės tarp skirtingų protinių, fizinių ir emocinių patirčių. Mes pripažįstame, kad priklausome vieni nuo kitų ir supančio pasaulio.  

Savikritiški. Mes apgalvotai vertiname žmonijos ir savo supratimą bei patirtį. Mes suvokiame savo stipriąsias puses ir trūkumus tam, kad galėtume mokytis ir tobulėti.

Vaikų ugdymas šeimoje

2023-2024 m ugdymo planas

Įsakymas patvirtinantis 2023-2024 m.m. ugdymo planą