Dubysos mokykla Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla (biudžetinė įstaiga,  kodas 305616433, buveinė – Dubysos g. 15, LT-80201 Bubiai, Šiaulių rajono savivaldybė), skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo krūvis:  20 val. per savaitę (0,5 etatu).

Pareigybės lygis: A2

Darbo užmokestis: koeficientasnuo 8,5 iki 12,3 (priklausomai nuo turimo darbo stažo).Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;.

3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);.

4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:

1.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;

1.2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą;

1.3. ugdymo turinio vadybą;

1.4. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

1.5. pedagoginių darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;

1.6. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;

1.7. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą;

1.8. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;

1.9. turto ir lėšų administravimą ir valdymą.

2. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:

2.1. ugdymo plano rengimas ir įgyvendinimas;

2.2. bendrųjų programų vykdymas;

2.3. ilgalaikių planų derinimas;

2.4. programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimas;

2.5. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimai mokyklos veiklos tobulinimo klausimais;

2.6. mokymosi formų pasirinkimo pasiūla;

2.7. pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programų rengimą;

3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi rengti:

3.1. pamokų tvarkaraščius;

3.2. mokinių ugdymo (-si) rezultatų suvestines, lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;

3.3. informaciją savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui ir kitoms institucijoms;

3.4. mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.);

3.5. vykdyti ugdymo proceso priežiūrą:

3.6. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą;

4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi koordinuoti:

4.1. ugdymo proceso vykdymą;

4.2. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

4.3. ugdymo karjerai veiklą;

4.4. mokyklos veiklos įsivertinimą;

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi tvarkyti:

5.1. Nacionalinio egzaminų centro informacijos perdavimo sistemą KELTAS;

5.2. mokinių registrą;

5.3. rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;

5.4. teikti mokyklos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;

5.5. pavaduoti mokyklos direktorių, šiam nesant darbe (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos) ir atlikti jo funkcijas.

Dokumentai, kurios būtina pateikti:

Prašymą dalyvauti konkurse.2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.4. Darbo stažą (patirtį) patvirtinančius dokumentus.5. Gyvenimo aprašymą.6. Asmeninių privalumų sąrašą, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.7. Užpildytą pretendento anketą (forma).

Dokumentai pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo sistemą)https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-322;797040.html

Prašymai priimami: nuo 2022 m. gegužės 19 d.  iki 2022 m. birželio 1 d. (t.y. per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos).
Telefonas pasiteirauti: +370 68663474