Dubysos mokykla Dubysos aukštupio mokykla

“Kiekvieno žmogaus išsilavinimo dalis yra ta, kurią jis suteikia pats sau." Edward Gibbon

2021-01-26 – 19 val.
Socialinė pedagogė – Laima Benikasienė

„Stresas: požymiai, pasekmės ir valdymo būdai“ Nuoroda bendruomenės nariams – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZmZGI4MmQtOWY4ZC00NDU2LThlYjgtMzYwOGQxNjAzNTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229fff86e7-9063-4843-9c60-6675110b0681%22%2c%22Oid%22%3a%22bcc78981-6434-491c-87cd-98660456890f%22%7d

Skaityti daugiau...

Nuo sausio 18 d iki kovo 5 d. Ugdymosi procesą vienys 4 integruojanti tema “Kaip mes organizuojame savo gyvenimą?”

Nuo sausio 18 d iki kovo 5 d. Ugdymosi procesą vienys 4 integruojanti tema “Kaip mes organizuojame savo gyvenimą?” ir jos probleminis klausimas: Kam reikalingas pasas(asmens dokumentas)? Šią temą analizuojame keliais aspektais: Kas yra pasas kaip dokumentas? Kam reikalingas pasas šalies viduje? Kam/kada reikalingas pasas už šalies ribų? Mūsų laukia daug įdomių atradimų

Skaityti daugiau...