Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Priėmimas į mokyklą

Priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:

1. Vaiko asmens dokumentas (būtinas) .

2. Švietimo pagalbos tarnybos arba psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo pažymos ir (ar) gydytojo specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažyma, jei vaikas turi specialiųjų poreikių.

Prašymus dėl priėmimo 2024-2025 m. m. mokinių tėvai gali pradėti teikti nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Prašymus galite pateikti čia -> prašymai

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO /
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2022 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-59(1.2E) ,,DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO