Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

POTVARKIS DĖL PRETENDENTŲ Į ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 ,,Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19, 26 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-07-14 raštą Nr.
SR-3251 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos 2020-11-11 raštą Nr.S-92 (1.10) „Dėl atstovų delegavimo į konkurso komisiją“ ir Dubysos aukštupio mokyklos socialinių partnerių sąrašą, Šiaulių r. švietimo įstaigų direktorių asociacijos 2020-11-09 raštą Nr.S-4 „Dėl atstovų delegavimo į konkursų komisijas“:

 • S u d a r a u tokios sudėties pretendentų į Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktoriaus pareigas konkurso komisiją:
  Komisijos pirmininkė – Jurgita Mickūnė, Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja, konkurso organizatoriaus atstovė.
  Nariai:
  Laima Benikasienė, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos bendruomenės atstovė (atstovauja mokytojams),
  Aneta Chabibulina-Damašienė, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos bendruomenės atstovė (atstovauja tėvams),
  Inga Latanauskienė, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos bendruomenės atstovė (atstovauja mokiniams),
  Jurgita Grigalauskienė, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos socialinių partnerių atstovė,
  Auksė Rasilavičienė, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos ir Šiaulių r. Drąsučių mokyklos direktorė, Šiaulių r. švietimo įstaigų direktorių asociacijos atstovė,
  Jurga Zacharkienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji
  specialistė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė.
 • N u s t a t a u, kad konkursas į Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktoriaus pareigas vyks 2020 m. lapkričio 24 d.

Savivaldybės meras Antanas Bezaras
Teisės ir personalo administravimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Jolanta Tautvaišienė
2020-11-16